Czy możemy
Ci pomóc?

Jesteśmy dla Ciebie. Po prostu skontaktuj się z nami

Oświadczenie o ochronie danych

1. Ochrona danych w skrócie

Wskazówki ogólne

Poniższe wskazówki dają pierwszą orientację na temat tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi, gdy odwiedzacie naszą stronę internetową. Dane osobowe są to wszystkie dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych znajdziecie Państwo w naszym oświadczeniu o ochronie danych załączonym pod tym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie internetowej?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej następuje przez administratora strony internetowej. Jego dane kontaktowe możecie Państwo znaleźć w impresum tej strony.

Jak gromadzimy Państwa dane?

Wasze dane zostają gromadzone po pierwsze w ten sposób, że Państwo nam je sami przekazują. W tym przypadku może chodzić np. o dane, które podaliście w formularzu kontaktowym.
Inne dane zostają zgromadzone automatycznie przez nasze systemy IT w trakcie wizyty na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Gromadzenia tych danych następuje automatycznie, jak tylko Państwo wejdą na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy Państwa dane?

Część danych zostaje zebrana, aby zagwarantować bezbłędne funkcjonowanie strony internetowej. Inne dane mogą zostać wykorzystane do analizy Państwa zachowań w sieci jako użytkownika.

Jakie prawa mają Państwo odnośnie waszych danych?

Mają Państwo prawo do uzyskania w każdym czasie bezpłatnej informacji na temat sposobu pozyskania, odbiorców i celu przetwarzania waszych danych osobowych, które zostały przez nas zgromadzone. Ponadto mają Państwo prawo do żądania sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. Odnośnie tych i innych pytań na temat ochrony danych możecie się zwrócić do nas w każdym czasie na adres podany w impressum. Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi przed właściwym organem nadzoru.
Ponadto mają Państwo prawo, w przypadku wystąpienia określonych okoliczności, do żądania ograniczenia przetwarzania waszych danych osobowych. Szczegóły odnośnie tego tematu znajdziecie w oświadczeniu o ochronie danych pod hasłem: „Prawo do ograniczenia przetwarzania”.

Narzędzia analityczne i narzędzia od zewnętrznych partnerów

W trakcie wizyty na naszej strony internetowej Państwa zachowanie w trakcie surfowania może być analizowane pod względem statystycznym. Odbywa się to przede wszystkim dzięki Cookies i dzięki tzw. programom analitycznym. Analiza waszego zachowania w sieci następuje z reguły anonimowo; nie daje możliwości prześledzenia procesów z powrotem do Państwa. Możecie sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej, nie używając określonych Tools. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziecie w poniższym oświadczeniu o ochronie danych.
Możecie Państwo sprzeciwić się tej analizie. Na temat możliwości składania sprzeciwu poinformujemy Państwa w oświadczeniu o danych osobowych.

2. Wskazówki ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych

Administratorzy tych stron traktują bardzo poważnie ochronę Państwa danych osobowych. Wasze dane osobowe traktujemy poufnie i zgodnie z przepisami o ochronie danych, oraz naszym oświadczeniem o ochronie danych.
Jeśli używacie Państwo tej strony internetowej, to zostają zgromadzone różne dane osobowe. Danymi osobowymi są takie dane, dzięki którym można Państwa osobiście zidentyfikować. Załączone oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ono również, w jaki sposób i dla jakich celów to się dzieje.
Wskazujemy, że przekazywanie danych w Internecie (np. przez komunikację mailową) może wykazywać luki w zabezpieczeniach. Kompletna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Wskazanie jednostki odpowiedzialnej

Jednostką odpowiedzialną za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Industrie- und Handelskammer Chemnitz
(Izba Przemysłowo-Handlowa w Chrmnitz)
Straße der Nationen 25
09111 Chemnitz
Telefon: +49 371 6900-0
E-Mail: chemnitz@chemnitz.ihk.de

Organem odpowiedzialnym jest taka osoba fizyczna lub prawna, która sama lub wspólnie z innymi rozstrzyga o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. nazwisk, adresów mailowych i.in.).

Odwołanie Państwa zgody na przetwarzanie danych

Wiele procesów dotyczących przetwarzania danych jest możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Możecie w każdym czasie odwołać już udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy zwykła informacja mailowa do nas, bez konieczności zachowania szczególnej formy. Odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które nastąpiło przed odwołaniem.

Prawo do sprzeciwu przeciwko gromadzeniu danych w szczególnych wypadkach jak również przeciwko marketingowi bezpośredniemu (Art. 21 RODO)

Jeśli przetwarzanie danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących was danych osobowych, z przyczyn związanych z waszą szczególną sytuacją; dotyczy to również profilowania opartego na tej podstawie. Każdorazową podstawę prawną, na której opiera się przetwarzanie, znajdziecie Państwo w naszym oświadczeniu o ochronie danych. Jeśli złożycie sprzeciw, nie będziemy więcej przetwarzać waszych danych osobowych, chyba, że możemy wykazać istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw dla ich przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub gdy przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO).
Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, macie prawo, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących was danych osobowych na potrzeby takiego marketingu; dotyczy to również profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw, to waszych danych osobowych nie wolno już używać do celów marketingu bezpośredniego (sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 2 RODO)

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku naruszeń przeciwko RODO, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. Prawo do wniesienia skargi istnieje bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub sądowych środków ochrony prawnej.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo do żądania udostępnienia - dla siebie lub dla osoby trzeciej - tych danych, które my na podstawie waszej zgody lub w ramach wykonywania umowy przetwarzamy automatycznie. Dane udostępniane są w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli żądają Państwo, by dane osobowe zostały przesłane bezpośrednio innemu administratorowi, następuje to tylko wtedy, gdy jest technicznie możliwe.

Kodowanie SSL lub TLS

Ze względów bezpieczeństwa oraz dla ochrony przekazywania treści poufnych, jak na przykład zamówienia lub zapytania, które Państwo przesyłają do nas jako administratora stron, niniejsza strona używa kodowanie SSL lub TLS. Zakodowane połączenie rozpoznają Państwo w ten sposób, iż wiersz adresu przeglądarki zmienia się z „http://” na „https://” oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.
Jeśli kodowanie SSL lub TLS jest aktywne, dane które Państwo nam przekazują, nie mogą być przeczytane przez osoby trzecie.

Dostęp, zablokowanie, usuwanie i sprostowanie

W ramach obowiązujących postanowień ustawowych, mają Państwo w każdym czasie prawo do nieodpłatnej informacji dotyczącej waszych zgromadzonych danych osobowych, ich pochodzenia i odbiorców, celu przetwarzania oraz ewentualnie prawo do sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tym zakresie, jak również w przypadku dalszych pytań na temat danych osobowych, możecie się Państwo w każdym czasie zwrócić do nas, na adres wskazany w impressum.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do żądania ograniczenia przetwarzania waszych danych osobowych. Odnośnie tego tematu możecie się Państwo w każdym czasie zwrócić do nas, na adres wskazany w impressum. Prawo do ograniczenia przetwarzania przysługuje w następujących przypadkach:

 • Jeśli kwestionują Państwo prawidłowość zgromadzonych przez nas danych osobowych, potrzebujemy z reguły pewien okres czasu, aby to sprawdzić. Na czas sprawdzania mają Państwo prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych nastąpiło /następuje niezgodnie z prawem, możecie żądać - zamiast usunięcia - ograniczenia przetwarzania danych.
 • Jeśli nie potrzebujemy już Państwa danych osobowych, które jednak Państwo potrzebują do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, mają Państwo prawo żądać - zamiast usunięcia -ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Jeśli złożyli Państwo sprzeciw na podstawie art. 21 ust. 1 RODO, musi nastąpić rozstrzygnięcie pomiędzy Państwa i naszymi interesami. Dopóki nie zostanie stwierdzone, czyje interesy przeważają, mają Państwo prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

Jeśli Państwo ograniczyli przetwarzanie waszych danych osobowych, dane te mogą być przetwarzane – z wyjątkiem ich przechowywania – wyłącznie za Państwa zgodą lub w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

3. Inspektor ochrony danych

Inspektor ochrony danych przewidziany ustawą

W naszym przedsiębiorstwie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Justitiar der IHK Chemnitz
Datenschutzbeauftragter
Region Chemnitz

Industrie- und Handelskammer Chemnitz
(Izba Przemysłowo-Handlowa w Chemnitz)
Straße der Nationen
09111 Chemnitz
Telefon: 0371 / 6900 – 1122
E-Mail: datenschutz@chemnitz.ihk.de

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Cookies

Strony internetowe stosują częściowo tzw. Cookies. Cookies nie wyrządzają na Państwa komputerze żadnych szkód i nie zawierają żadnych wirusów. Cookies służą temu, aby naszą ofertę uczynić bardziej przyjazną dla użytkowników, efektywniejszą i bezpieczniejszą. Cookies są to niewielkie dane tekstowe, które zostają pozostawione na Państwa komputerze i które zapamiętuje wasza przeglądarka.
Większość stosowanych przez nas Cookies to tzw. “Session-Cookies”. Zostają one automatycznie usunięte po zakończeniu Państwa wizyty na naszej stronie. Inne Cookies pozostają zapisane na Państwa urządzeniu końcowym do chwili, aż zostaną przez was usunięte. Te Cookies umowżliwają nam, ponowne rozpoznanie Państwa przeglądarki przy kolejnej wizycie.
Możecie Państwo tak ustawić waszą przeglądarkę, że będziecie informowani o umieszczeniu Cookies i zezwolicie na jego umieszczenie tylko w tym pojedynczym przypadku lub, że umieszczenie konkretnych Cookies lub generalnie wszystkich Cookies będzie wykluczone. Możecie również aktywować automatyczną likwidację Cookies przy zamykaniu przeglądarki. Przy deaktywacji Cookies funkcjonalność tej strony internetowej może zostać ograniczona.
Cookies, które są niezbędne do przeprowadzania elektronicznego procesu komunikacji lub do udostępniania szczególnej, przez Państwa wybranej funkcji (np. funkcji koszyka zakupów), zostaną
zapamiętane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej ma uzasadniony interes w gromadzeniu Cookies celem udostępniania usług wolnych od błędów technicznych i ich optymalizacji. Jeżeli zostaną zapamiętane inne Cookies (np. Cokies do analizy waszych zachowań w sieci), będą one szczególnie potraktowane w oświadczeniu o ochronie danych.

Pliki logowania na serwerze

Dostawca stron internetowych automatycznie zbiera i zapisuje informacje w tzw. plikach logowania na serwerze, które Państwa przeglądarka przesyła do nas automatycznie. Są to następujące dane:

 • Typ przeglądarki i wersja przeglądarki
 • zastosowany system operacyjny
 • Adres odsyłający
 • URL
 • Nazwa hosta komputera, który ma dostęp
 • Godzina o której zostało skierowane zapytanie do serwera
 • Adres IP

Połączenie tych danych z innymi źródłami danych nie zostaje przeprowadzone.
Gromadzenie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony ma prawnie uzasadniony interes w bezbłędnym od strony technicznej przedstawieniu i optymalizacji swojej strony internetowej – stąd też konieczne jest gromadzenie danych z logowania na serwerze.

Zapytanie przez maila, telefon lub fax

W przypadku, gdy kontaktują się Państwo z nami poprzez maila, telefonicznie czy faxem, wasze zapytanie, włącznie z wszystkimi związanymi z nim danymi osobowymi (nazwisko, zapytanie), zostanie przez nas zapisane i przetworzone do celów opracowania Państwa sprawy. Tych danych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.
Jeśli Państwa zapytanie jest związane z wykonaniem umowy lub jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy, to przetwarzanie tych danych następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. We wszystkich pozostałych przypadkach, przetwarzanie opiera się na wyrażeniu przez Państwa zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i / lub na naszym prawnie uzasadnionym interesie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), ponieważ posiadamy prawnie uzasadniony interes w efektywnym opracowaniu skierowanego do nas zapytania.
Dane przesłane przez Państwa do nas w formie zapytania kontaktowego (formularz kontaktowy) pozostaną u nas, do czasu, gdy wezwiecie nas do ich usunięcia, odwołacie swoją zgodę na ich gromadzenie lub cel gromadzenia tych danych przestanie istnieć (np. po zakończeniu opracowania Państwa sprawy). Bezwzględnie obowiązujące przepisy ustawowe – w szczególności ustawowe terminy dla przechowywania danych – pozostają bez zmian.

5. Narzędzia do analizy i reklama

Google Analytics

Ta strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy sieci Google Analytics. Oferującym jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics stosuje tzw. "Cookies". Są to dane tekstowe, które zostają zapisane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania przez was ze strony internetowej. Informacje uzyskane przez Cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej zostają z reguły przesłane do serwera Google w USA i tam zgromadzone.
Gromadzenie przez Google-Analytics-Cookies i wykorzystywanie tych narzędzi analizy następują na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony internetowej posiada uzasadniony prawnie interes do analizy zachowania użytkownika, celem zoptymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak również swojej reklamy.

Anonimizacja IP

Na tej stronie internetowej uruchomiliśmy funkcję czynienia anonimowym IP. Poprzez to, Państwa adres IP zostanie przed przesłaniem do USA skrócony przez Google wewnątrz państw Unii Europejskiej lub innych państw stron umowy o europejskim obszarze gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie administratora tej strony internetowej Google będzie używać te informacje, aby przeanalizować Państwa użytkowanie strony internetowej, aby sporządzać raporty na temat aktywności na stronie i aby wykonywać dla administratora strony dalsze usługi związane z jej użytkowaniem i użytkowaniem Internetu. Adres IP przekazany w ramach Google Analytics przez Państwa przeglądarkę internetową nie zostanie połączone z innymi danymi od Google.

Wtyczka programowa przeglądarki internetowej (Browser Plugin)

Możecie Państwo uniemożliwić zapisywanie Cookies poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania waszej przeglądarki; wskazujemy jednak na to, że w takim przypadku nie będziecie mogli używać wszystkich funkcji tej strony internetowej w pełnym zakresie. Ponadto możecie Państwo uniemożliwić pobieranie przez Google danych wytworzonych przez Cookie i odnoszących się do korzystania przez was ze strony internetowej (łącznie z waszym adresem IP), jak również ich przetwarzanie, w ten sposób, że ściągniecie i zainstalujecie wtyczkę internetową przeglądarki (Bowser Plugin) dostępną pod następującym linkiem:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw przeciwko pobieraniu danych

Możecie Państwo uniemożliwić pobieranie waszych danych przez Google Analytics w ten sposób, że klikniecie Państwo na poniższy link. Zostanie wtedy wstawiony Opt-Out-Cookie, które zapobiegnie pobieraniu waszych danych w trakcie przyszłych odwiedzin tej strony internetowej:

deaktywować Google Analytics

Więcej informacji dotyczących posługiwania się danymi użytkowników przez Google Analytics znajdziecie Państwo w oświadczeniu o ochronie danych Googla:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie zlecenia

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzaniu zlecenia i wprowadzamy w życie w całości surowe wymogi niemieckich urzędów ochrony danych przy korzystaniu z Google Analytics.

Cechy demograficzne Google Analytics

Ta strona internetowa używa funkcji „cechy demograficzne” Google Analytics. W wyniku tego mogą być sporządzane sprawozdania, które zawierają wypowiedzi na tema wieku, płci i zainteresowań osoby odwiedzającej stronę. Dane te pochodzą z reklamy Google odnoszącej się do zainteresowań, jak również z danych odnoszących się do osoby odwiedzającej, pochodzących od innych oferentów. Dane te nie mogą zostać przypisane żadnej konkretnej osobie. Możecie Państwo w każdym czasie deaktywować tę funkcję w ustawieniach wyświetlacza na waszym koncie Google lub generalnie zabronić pobierania Państwa danych przez Google Analytics, jak to zostało przedstawione w punkcie „Sprzeciw przeciwko pobieraniu danych”.

Czas na jaki są zapamiętywane dane

Dane zapamiętane przez Google na poziomie użytkowników i wydarzeń, które są połączone z Cookies, z rozpoznaniem użytkownika (np. ID użytkownika) lub z ID reklamy (np. DoubleClick-Cookies, Android-Werbe-ID), zostaną po 14 miesiącach zanonimizowane lub usunięte. Szczegóły w tym zakresie możecie Państwo uzyskać pod następującym linkiem:
https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=pl

 

Facebook Pixel

Nasza strona internetowa używa do pomiarów konwersji Pixel akcji użytkownika od Facebooka, Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”).
Dzięki czemu można obserwować zachowanie osób odwiedzających stronę, po tym jak zostają one przekierowane na stronę internetową oferenta, po kliknięciu na ogłoszenie reklamowe Facebooka. Dzięki temu może zostać przeanalizowana efektywność ogłoszeń Facebooka dla celów statystycznych i badania rynku oraz mogą zostać zoptymalizowane przyszłe działania reklamowe.
Pobrane dane są dla nas jako administratora strony, anonimowe i nie możemy na ich podstawie wyprowadzać wniosków co do tożsamości użytkowników. Dane zostają jednak zgromadzone i przerobione przez Facebook, tak że jest możliwe połączenie ich z każdorazowym profilem użytkownika i Facebook może wykorzystywać te dane do własnych celów reklamowych, stosownie do wytycznych o użytkowaniu danych Facebooka. Dzięki temu Facebook może umożliwiać włączanie ogłoszeń reklamowych na stronach Facebooka, jak również poza Facebookiem. Na takie wykorzystanie danych, my jako administrator stron, nie mamy wpływu.
Użytkowanie Facebook-Pixel następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator strony posiada prawnie uzasadniony interes do podejmowania efektywnych środków reklamowych przy wykorzystaniu mediów społecznościowych.
Dalsze informacje dotyczące ochrony Państwa prywatności znajdziecie Państwo we wskazówkach o ochronie danych osobowych Facebooka:

https://de-de.facebook.com/about/privacy/.

Ponadto możecie Państwo deaktywować funkcję Remarketingu “Custom Audiences” w obszarze ustawień dla ogłoszeń reklamowych pod

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

W tym celu musicie być Państwo zameldowani na Facebooku.
Jeśli nie posiadacie Państwo konta na Facebooku, możecie Państwo deaktywować reklamę Facebooka opartą na przebiegu użytkowania na stronie internetowej European Interactive Digital Advertising Alliance:

http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. Plugins i Tools

YouTube z rozszerzoną ochroną danych osobowych

Nasza strona internetowa używa Plugins strony intrnetowej YouTube. Administratorem stron jest firma YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Użytkujemy YouTube w rozszerzonym modelu ochrony danych. Model ten powoduje - zgodnie z twierdzeniami YouTube - że YouTube nie gromadzi żadnych informacji na temat osób odwiedzających tę stronę internetową, zanim odwiedzający obejrzą video. Dalsze przekazywanie danych do partnerów YouTube nie jest obligatoryjnie wykluczony w ich rozszerzonym modelu ochrony danych. Tak więc YouTube tworzy połączenie z siecią Google DoubleClick – niezależnie od tego, czy Państwo oglądają video, czy też nie.
Jak tylko rozpoczniecie Państwo oglądanie video z YouTube na naszej stronie internetowej, zostanie stworzone połączenie z serwerem YouTube. W trakcie tego połączenia serwer YouTube otrzyma informację, które z naszych stron internetowych Państwo odwiedzili. Jeśli pozostajecie zalogowani na swoim koncie YouTube, umożliwiacie YouTube przypisanie waszego zachowania w sieci do waszego osobistego profilu. Możecie Państwo temu zapobiec, w ten sposób, że się wylogujecie ze swojego konta YouTube.
Ponadto YouTube może, po rozpoczęciu oglądania video, zapisać różne Cookies na waszym urządzeniu końcowym. Przy pomocy tych Cookies YouTube może otrzymywać informacje na temat osób odwiedzających naszą stronę internetową. Informacje te zostaną m.in. wykorzystane, aby sporządzić statystyki użytkowania video, łatwość tego użytkowania oraz w celu zapobiegania próbom oszustwa. Cookies pozostają na Państwa urządzeniu końcowym, do czasu aż Państwo je usuną.
Ponadto po rozpoczęciu oglądania video na YouTube mogą wystąpić inne procesy przetwarzania danych, na które nie mamy żadnego wpływu.
Użytkowanie YouTube następuje w interesie odpowiedniego przedstawienia naszej oferty online. To stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dalsze informacje na temat ochrony danych osobowych przez YouTube znajdziecie Państwo w ich oświadczeniu o ochronie danych osobowych pod:
https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Vimeo

Nasza strona internetowa używa Plugins poratlu video Vimeo. Oferującym jest firma Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.
Jeśli odwiedzacie jedną z naszych stron wyposażonych przez Vimeo-Plugin, zostaje stworzone połączenie z serwerami Vimeo. Przy tym serwer Vimeo otrzymuje informację, które z naszych stron odwiedziliście. Ponadto Vimeo wymaga waszego adresu IP. Obowiązuje to także
wtedy, gdy nie jesteście zalogowani na Vimeo lub nie posiadacie konta na Vimeo. Informacje zgromadzone przez Vimeo zostają przekazane do serwera Vimeo w USA.
Jeśli pozostają Państwo zalogowani na swoim koncie Vimeo, to umożliwiacie Vimeo, bezpośrednie przypisanie waszego zachowania w sieci waszemu osobistemu profilowi na Vimeo. Możecie Państwo temu zapobiec, w ten sposób, że się wylogujecie ze swojego konta Vimeo.
Użytkowanie Vimeo następuje w interesie odpowiedniego przedstawienia naszej oferty online. To stanowi uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Dalsze informacje dotyczące wykorzystywania danych użytkowników znajdziecie Państwo w oświadczeniu o ochronie danych osobowych Vimeo pod:
https://vimeo.com/privacy.

Google Web Fonts

W celu jednolitego przedstawienia rodzajów czcionek nasza strona korzysta z tzw. Web Fonts, które są udostępnione przez Google. Google Fonts są instalowane lokalnie. Połączenie z serwerem Google nie ma tu miejsca.